آخرین اخبار مدارس


15 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

16 مرداددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

31 تیردبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 تیردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سرگرمی‌های ریاضی

لطف‌اله همایون

ریاضی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حساب اول راهنمايي را خود بيابيم

خسرو داودي – فرخنده متين آرا –

کتاب های کمک درسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انگليسي سال دوم

بهرام قاسمي نژاد

کتاب های کار و راهنمای

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي حكمتي

1389/07/04

دبستان پسرانه سما

ميكائيل مسعودي

1390/07/01

دبستان پسرانه سما

سيدعليرضا حسيني منش

1384/07/04

دبستان پسرانه سما

علي جوكار

1390/07/01

دبستان پسرانه سما

سيداميرمهدي افسري

1385/07/05

دبستان پسرانه سما

سروش ديانت

1390/07/03

دبستان پسرانه سما

سيدصدرا تقوي تبار

1389/07/07

دبستان پسرانه سما

ميلاد خردمند

1384/07/05

دبستان پسرانه سما

عرفان خاقاني

1384/07/06

دبستان پسرانه سما

يوسف لطفي

1388/07/02

دبستان پسرانه سما

هويدا انوري

1387/07/04

دبستان پسرانه سما

محمد زارعي

1388/07/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نيازي

1390/07/05